معنی کلمه فردوس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فردوس . [ ف ِ دَ / دُو ] (اِخ ) دهی است از دهستان کشکوئیه ٔ شهرستان رفسنجان ، واقعدر 57هزارگزی خاور راه شوسه ٔ رفسنجان به یزد. دارای 15 تن سکنه است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).