معنی کلمه زادخور در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
زادخور. [ خُوَرْ / خُرْ ] (ص مرکب ) بمنی زادخوست که پیر سالخورده و فرتوت باشد. (برهان قاطع) (آنندراج ).

پیر سال خورد. (جهانگیری ). و رجوع به زادخورد و زادخوست شود.