معنی کلمه صطنکة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صطنکة. [ ص َ طَ ک َ ] (اِ) میله ٔ چوبی . بعضی معتقدند که این کلمه از لغت اسپانیائی طرنکه بمعنی میله برای بستن و کلون کردن در آمده است . (دزی ج 1 ص 832).