معنی کلمه چشم باز در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
چشم باز. [ چ َ / چ ِ ] (ص مرکب ) به مجاز، بیدار. مواظب . مراقب .