معنی کلمه ممتشق در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ممتشق . [ م ُ ت َ ش ِ ] (ع ص ) رباینده .(آنندراج ). آنکه می رباید. (ناظم الاطباء).

برنده . (آنندراج ). آنکه می برد و قطع می کند. (ناظم الاطباء).

شمشیر برکشنده . (آنندراج ). آنکه شمشیر برمی کشد.

آنکه همه ٔ شیر پستان را می دوشد. (ناظم الاطباء). رجوع به امتشاق شود.