معنی کلمه لردمر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لردمر. [ ل ُم ِ ] (اِخ ) شهردار شارستان لندن که هر سال بتوسط مجامع کارگری انتخاب شود.