معنی کلمه سبرینة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سبرینة. [ س ِ ن َ ] (اِخ ) شهری است بمصر و آن را اسبریمنه نیز گفته اند. (معجم البلدان ).