معنی کلمه آنند در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
آنند. [ ن َن ْ ] (اِخ ) یا آنند و زیراب . نام خُرّه ای از ولوپی سوادکوه ، و قریه ٔ بزرگ آن زیراب است .