معنی کلمه گالوس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گالوس . (اِخ ) کرنلیوس . شاعر لاتن ، دوست ویرژیل (66 - 26 ق . م .). از مراثی وی چیزی بجا نمانده است .