معنی کلمه فردریک در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فردریک . [ فْرِ / ف ِ رِدْ ] (اِخ ) پادشاه معروف سوئد که در سال 1676 م . در شهر کاسل متولد شد و از 1720 تا 1751 م . در آن کشور سلطنت کرد. (از فرهنگ بیوگرافی وبستر).