معنی کلمه وا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
وا. [ وَل ْ لاه / وَل ْ لا هَِ / وَل ْ ل َه ْ ] (ع سوگند) سوگند بخدا. قسم بخدا. بخدا سوگند. بخدا قسم . باﷲ. تاﷲ. ایم اﷲ. هیم اﷲ. سوگند بخدای : حقا که ندارد بر او دنیا قیمت واﷲ که ندارد بر او گیتی مقدار. فرخی . گر او را خرمنی از ما گشاید ز ما واﷲ که یک جو کم نیاید. نظامی . گفت من از جان و دل یار توام گفتمش واﷲ نئی باﷲ نئی . ادیب نیشابوری . - واﷲ و باﷲ ؛ کلمه ٔ سوگند است یعنی قسم به خدا. (ناظم الاطباء).