معنی کلمه غابات در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
غابات . (ع اِ) ج ِ غابة. بیشه ها. بیشه هاو صحراها. (غیاث ) (آنندراج ). و رجوع به غابة شود.