معنی کلمه خاورشناس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خاورشناس . [ وَ ش ِ ] (نف مرکب ) مستشرق ، عارف بمعارف ملل شرق ، دانا بفرهنگ شرق .