معنی کلمه فردد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فردد. [ ف َ دَ ] (اِخ ) از قرای سمرقند است . (معجم البلدان ).