معنی کلمه غاژیدگی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
غاژیدگی . [ دَ / دِ ] (حامص ) برهم زدگی پشم یا پنبه .