معنی کلمه ذات اللظا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذات اللظا. [ تُل ْ ل َ ] (اِخ ) موضعی است از حرةالنار. و حرةالنار در میان وادی القری و تیما از دیار غطفان است . (المرصع).