معنی کلمه قبه ٔ گردنده در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قبه ٔ گردنده . [ ق ُب ْ ب َ / ب ِ ی ِ گ َ دَ دَ / دِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) به معنی قبه ٔ علیا است که کنایه از آسمان باشد. (برهان ).