معنی کلمه ورقه کردن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ورقه کردن . [ وَ رَ ق َ / ق ِ ک َ دَ ] (مص مرکب )ورقه ورقه ساختن . مورق ساختن . (فرهنگ فارسی معین ).