معنی کلمه حبیب اﷲ خان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حبیب اﷲ خان . [ ح َ بُل ْ لاه ] (اِخ ) (امیر...) پسر امیرعبدالرحمن خان . امیر افغانستان پنجمین خان بار کزائی که در سال هزارودویست وهشتادوهشت هَ . ق . متولد و در هزاروسیصدونوزده هَ . ق . به جای پدر بر کرسی امارت نشسته بود. وی در جمادی الاولی سنه ٔ هزاروسیصدوسی وهفت هَ . ق . مطابق بیستم فوریه ٔ هزارونهصد نوزده میلادی به ضرب شش لول کشته شد و پسرش نصراﷲخان موقتاً امارت افغانستان را متصرف گردید لیکن کمی بعد امان اﷲخان پسر سوم حبیب اﷲخان برادر خود را مغلوب کرد و خود امیر افغانستان شد. (وفیات معاصرین به قلم محمد قزوینی ، مجله ٔ یادگار سال 3 شماره ٔ 4). و رجوع به بچه سقا شود.