معنی کلمه ملهیات در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ملهیات . [ م ُ ] (ع ص ، اِ) ج ِ ملهیة، تأنیث مُلهی . مشغول کننده ها. غافل کننده ها : مثلاً چنانکه میخواره از تلخی می ... و تقدیم ملهیات و تأخیر مهمات و رنج خمار... یاد آرد... اندک اندک قدم بازپس نهد و بازایستد. (مرزبان نامه ). رجوع به مُلهی شود.