معنی کلمه ارسانیقون در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ارسانیقون . [ اَ ] (معرب ، اِ) زرنیخ زرد و آن جوهری است که نقاشان و مصوران بکار برند. اگر با شیر گوسفند بیامیزند، هر مگسی که از آن بخورد بمیرد. (برهان قاطع). بیونانی زرنیخ زرد است . (تحفه ٔ حکیم مؤمن )(اختیارات بدیعی ). ارسانیقی . (تحفه ٔ حکیم مؤمن ).