معنی کلمه پرموده در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پرموده . [ پ َ دَ / دِ ] (ن مف ) فرموده .