معنی کلمه جبیر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جبیر. [ ج ُ ب َ ] (اِخ ) محدث است و از ابوالنضر روایت کند. (از لسان المیزان ).