معنی کلمه سبدبافی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سبدبافی . [ س َ ب َ ] (حامص مرکب ) عمل سبدباف . کار سبد بافتن .

(اِ مرکب ) دکان یا محل سبدبافی .