معنی کلمه ناقوس نواز در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ناقوس نواز. [ ن َ ] (نف مرکب ) ناقوس زن . که ناقوس می نوازد : رهبان کلیسیای حرمان شده ام ناقوس نواز دیر هجران شده ام . مرشد بروجردی .