معنی کلمه طفطفة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طفطفة. [ طَ طَ ف َ ] (ع مص ) نرم و فروتن گردیدن بر دوست و دشمن . (منتهی الارب ).