معنی کلمه حبیب معلم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حبیب معلم . [ح َ ب ِ م ُ ع َل ْ ل َ ] (اِخ ) رجوع به حبیب عجمی شود.