معنی کلمه ملک المسعود در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ملک المسعود. [ م َ ل ِ کُل ْ م َ ] (اِخ ) یوسف بن محمد الکامل بن الملک العادل ابی بکربن ایوب صاحب یمن (متوفی به سال 626 هَ . ق .). فرمانروایی جبار و سبکسر بود. جدش ملک العادل او را به یمن فرستاد و وی نورالدین عمربن علی را به اداره ٔ امور آنجا گماشت و خود به مصر برگشت و سپس به سال 624 مجدداً به یمن آمد و هنگام مراجعت از یمن در مکه درگذشت . (از اعلام زرکلی ج 3 ص 1184 و 1185). رجوع به همین مأخذ شود.