معنی کلمه حبیب محاربی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حبیب محاربی . [ ح َ ب ِ م ُ رِ ] (اِخ ) رجوع به حبیب بن عاصم شود.