معنی کلمه ذیمکرمت در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذیمکرمت . [ م َ رُ م َ ] (ع ص مرکب ) صاحب بخشش .ذیجود. و در عناوین نویسند: خدمت ذیمکرمت فلان ...