معنی کلمه اردشیر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
اردشیر. [ اَ دَ / دِ ] (اِخ ) ابن بیژن . پهلوان عهد بهمن بن اسفندیار. (مجمل التواریخ والقصص ص 92).