معنی کلمه لدودات در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لدودات . [ ل َ ] (ع اِ) ج ِ لدود.