معنی کلمه عجوزه ٔ فرتوت در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
عجوزه ٔ فرتوت . [ع َ زَ / زِ ی ِ ف َ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) کنایه ازدنیای کهن و عالم پرمحن باشد. (برهان ) (آنندراج ).