معنی کلمه ظلاع در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظلاع . [ ظُ ] (ع اِ) بیماریی است در پای ستور نه از جهت رنج راه .