معنی کلمه ذات القصور در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذات القصور. [ تُل ْ ق ُ ] (اِخ ) نام قدیم شهر معرة است .