معنی کلمه ناقص الاعضاء در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ناقص الاعضاء. [ ق ِ صُل ْ اَ ] (ع ص مرکب ) آنکه در اعضایش نقصی باشد. که یک یا چند عضوش ناقص یا معیوب باشد.