معنی کلمه زحمت نهادن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
زحمت نهادن . [ زَ م َ ن ِ / ن َ دَ ] (مص مرکب ) تحمل کردن . بار نهادن . سنگینی چیزی را بر دیگری گذاردن : حسن تو زیور تو بس است اینقدر چرا بر گوش و سینه زحمت زیور نهاده ای . نظیری نیشابوری .