معنی کلمه ذیسلم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذیسلم . [ س َ ل َ ] (اِخ ) نام جائی است و سلم درختی است خاردار. رجوع به ذوسلم شود.