معنی کلمه چشم پیش گرفتن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
چشم پیش گرفتن . [ چ َ / چ ِ گ ِ رِ ت َ ] (مص مرکب ) چشم پوشیدن و خجل شدن . (ناظم الاطباء).