معنی کلمه فارس صهیون در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فارس صهیون . [ رِ س ُ ص َهَْ ] (اِخ ) دکتر صهیون . پزشکی است که کتاب الشذور الذهبیة فی الموارد الطبیةرا نوشته است . (از معجم المطبوعات ج 2 ستون 1427).