معنی کلمه ینگجه محمدرضا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ینگجه محمدرضا. [ ی ِ گ ِ ج َ م ُ ح َم ْ م َ رِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان کلخوران بخش مرکزی شهرستان اردبیل ، با 639 تن سکنه . آب آن از چشمه و راه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).