معنی کلمه شب خیزی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شب خیزی . [ ش َ ] (حامص مرکب ) عمل شبخیز.برخاستن در شب جهت عبادت و جز آن . (ناظم الاطباء).