معنی کلمه ذیخة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذیخة. [ ذِ ی َ خ َ ] (ع اِ) ج ِ ذیخ .