معنی کلمه ذیحجة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذیحجة. [ ح ِج ْ ج َ ] (ع اِ مرکب ) رجوع به ذوالحجة شود.