معنی کلمه فارس ذی الخمار در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فارس ذی الخمار. [ رِ س ُ ذِل ْ خ ِ ] (اِخ ) مردی صحابیست از بنی تیم . معنی فارس ذوالخمار کسی است که بر اسبی بنام ذوالخمار سوار شود. و ذوالخمار نام اسب زبیربن عوام است . رجوع به ذوالخمار شود.