معنی کلمه ذات القرنین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذات القرنین . [ تُل ْ ق َ ن َ ] (اِخ ) موضعی است قرب مدینةالرسول میان دو کوه خرد.