معنی کلمه ارتماسی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ارتماسی . [ اِ ت ِ ] (ص نسبی ) منسوب به ارتماس . - غسل ارتماسی ؛ فرورفتن در آب کُر یا جاری بقصد غُسل . غسلی که تمام سرو تن یکبار در آب فروبرند. مقابل غسل ترتیبی .