معنی کلمه هروتو در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
هروتو. [ هََ ] (اِ) تخم اسپغول را گویند که بذر قطوناباشد. (انجمن آرا) (آنندراج ). رجوع به هروتوم شود.