معنی کلمه ذیبةالمهل در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذیبةالمهل . [ ب َ تُل ْ م َ هََ ] (اِخ ) گنگ باری به اقیانوس هند در جنوب غربی سراندیب . دارای تقریباً هشتاد هزارسکنه . جزائر مالدیو. و ابن بطوطة در رحله ٔ خویش ذکرآن آورده است : فوصلت بعد عشرة ایام الی جزائر ذیبة المهل ... (ابن بطوطة ).