معنی کلمه ارتدکسی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ارتدکسی . [ اُ ت ُ دُ ] (فرانسوی ، اِ) صفت کسی که ارتدکس است .